+86-180 9377 1979
turpantours@aliyun.com
Turpan Xinjiang China